logo

ENGINEERING, TECHNOLOGY
& DESIGN SOLUTIONS

Technologia

Kompozyt i Termoformowanie

  

Technologia wytwarzania narze?dzi jest tak samo waz?na jak zaprojektowanie, analiza, testowanie i optymalizacja. Dzie?ki naszej wiedzy moz?emy zaproponowac? najbardziej optymalne rozwia?zanie wytwarzania produktu pod wzgle?dem jakos?ci, czasu i koszto?w produkcji.

Biuro konstrukcyjne 3D Mold posiada technologów, którzy prowadza? konsultacje z Klientem i słuz?a? wsparciem. W celu doboru technologii spełniaja?cej oczekiwania Klienta nasi technolodzy biora? pod uwage? takie cechy produktów jak:

 • przewidywane ilości produkcyjne
 • certyfikaty i normy
 • dokładność i tolerancja
 • rodzaj materiału/tworzywa
 • jakość powierzchni
 • estetyka
 • masa
 • w jakim środowisku produkt będzie pracował

Biuro konstrukcyjne 3D Mold wykonuje produkty m.in. w technologiach:

1

Formowanie wtryskowe

Jest najpowszechniej stosowanym sposobem wytwarzania cze?s?ci z tworzywa sztucznego. Szeroka gama produkto?w jest wytwarzana za pomoca? formowania wtryskowego. Tworzywo sztuczne stapia sie? w urza?dzeniu do formowania, a naste?pnie wtryskuje sie? do formy, w kto?rej ochładza sie? oraz zestala sie? w cze?s?ci kon?cowej. Forma wtryskowa jest złoz?onym narze?dziem, kto?re musi ro?wnoczes?nie podołac? wielu ro?z?nym wymaganiom wyste?puja?cym w procesie wtryskiwania tworzyw. Formy, zwykle wykonane ze stali albo aluminium, zawieraja? wiele elemento?w m.in. matryce, stempel, wypychacze, suwaki czy system chłodzenia. Formowanie wtryskowe jest to korzystny sposo?b produkcji elemento?w plastikowych w duz?ych ilos?ciach. Zalety to: wysoka dokładnos?c?, powtarzalnos?c? i duz?y wybo?r materiało?w.

2

Wykrojnik

Jest to narze?dzie stosowane do wycinania okres?lonego kształtu z arkusza blachy lub innego cienkiego materiału. Wykrojnik, opro?cz zasadniczej funkcji wycinania, moz?e ro?wniez? przygniatac?, gia?c? lub perforowac?.

3

Materiał kompozytowy

Kompozyt ? wyste?puje, gdy dwa lub wie?cej ro?z?nych materiało?w jest poła?czonych ze soba? w celu stworzenia lepszego i unikalnego materiału. W poro?wnaniu do typowych materiało?w stosowanych obecnie, takich jak metal czy drewno, kompozyt moz?e stanowic? wielka? zalete?. Jest nia? wytrzymałos?c? i sztywnos?c? w poła?czeniu z lekkos?cia?. Opro?cz ww. zalet kompozyty posiadaja? takie włas?ciwos?ci jak:

 • długą żywotność
 • elastyczność projektowania
 • brak korozji
 • brak przewodnictwa
 • elastyczność
 • niskie koszty utrzymania

Typowe zastosowania kompozyto?w tworzyw sztucznych obejmuja? m.in.: samoloty, łodzie, czy cze?s?ci samochodowe.

4

Formowanie z?ywicy - RTM

Jest procesem wieloetapowym zamknie?tej formy do produkcji masowej - od 100 do 500 + jednostek / rok - z wysokiej jakos?ci kompozyto?w z wło?kna szklanego lub tworzywa sztucznego wzmocnionego wło?knami. RTM polega na umieszczeniu preformy wło?knistej dopasowanej poło?wki formy, a naste?pnie wtrys?nie?ciu do matrycy z?ywicy termoutwardzalnej do zamknie?tej wne?ki formy, przy niskim cis?nieniu. Po utwardzeniu, formy otwiera sie? i usuwa sie? cze?s?c?.

 
Technologia
 

Zalety RTM:

 • elastyczność projektowania do tworzenia złożonych kształtów i form,
 • doskonała, jednolita tolerancja wymiarowa : + / - 1,0 mm
 • Wysoka zawartość włókien - 25 % do 50 % zawartości włókien objętościowych - tworzy mocne i lekkie masy gotowego produktu.
 • niskie koszty oprzyrządowania, zmniejsza koszty rozruchu i czas wprowadzenia produktu na rynek.
 • odzysk materiałów wysokiej wydajności poprawia efektywności pracy zmniejsza składowe kosztów produkcji
 • produkt zachowuje estetykę i wysoka jakość powierzchni wewnątrz i na zewnątrz
 • zmniejszone straty materiału i wtrysku.

5

Termoformowanie

Kształtowanie termiczne opisuje sposo?b ogrzewania arkusza termoplastycznego do swojej temperatury mie?knienia, kto?ra rozcia?ga sie? nad formą i utrzymuje go na miejscu, podczas gdy stygnie i krzepnie w poz?a?dany kształt.

Termoplastyczny arkusz jest zamocowany do urza?dzenia trzymaja?cego i ogrzewa sie? w piecu z wykorzystaniem albo konwekcje? lub promieniowaniem cieplnym az? zostanie zmie?kczone. Arkusz ten jest naste?pnie trzymany poziomo na matrycy i sprasowuje sie? lub rozcia?ga sie? na formie za pomoca? podcis?nienia, cis?nienia lub siły mechanicznej. Zmie?kczony arkusz jest zgodny z kształtem formy, jest utrzymywany na swoim miejscu az? wystygnie.

Przygotowanie narze?dzia do termoformowania nie musi byc? kosztowne i czasochłonne. Narze?dzia te sa? zwykle wykonane z aluminium(przy duz?ej skali produkcji). Formy drewniane sa? czasami uz?ywane do małych serii produkcyjnych.

  
Copyright ? 2020 Biuro konstrukcyjne 3D Mold | All rights reserved.
Design by WebStudioDesign

Please publish modules in offcanvas position.