logo

ENGINEERING, TECHNOLOGY
& DESIGN SOLUTIONS

Projektowanie CAD

  

1

Pomysł-koncepcja

Proces wdraz?ania nowego projektu zaczyna sie? od pomysłu. Klient przedstawia nam swoje oczekiwania w stosunku do produktu, a my pomagamy w znalezieniu najlepszych rozwia?zan? i wdraz?amy projekt.

2

Projektowanie CAD

Po omo?wieniu moz?liwych rozwia?zan? produktu i oszacowaniu budz?etu, w naszym biurze konstrukcyjnym przyste?pujemy do projektowania. Powstaje projekt CAD, w kto?rym moz?na zweryfikowac? i dopasowac? wirtualnie wyro?b. Na tym etapie jestes?my wstanie przesłac? Pan?stwu model CAD i wizualizacje produktu w formie zdje?c? lub filmu.

Projektowanie CAD - Biuro konstrukcyjne 3D Mold | Bydgoszcz
 

3

Stworzenie prototypu

Po wste?pnej akceptacji przez Pan?stwa projektu CAD, przyste?pujemy do wykonania prototypu. Dzie?ki szybkiemu wykonywaniu prototypo?w (Rapid Prototyping) na wydruku 3D moz?emy zobaczyc? realny produkt. Istnieje ro?wniez? moz?liwos?c? przesłanie prototypu w celach marketingowych lub weryfikacji załoz?en? wste?pnych.

4

Analiza, testowanie i optymalizacja prototypu

W z?adnym przedsie?biorstwie nie wydaje sie? pienie?dzy na tworzenie nowego projektu zanim nie dokona sie? wszelkiego rodzaju obliczen? i symulacji. Przy projektowaniu np. samochodu, sprawdza sie? przewidywany opo?r aerodynamiczny, wytrzymałos?c? konstrukcji i szereg innych elemento?w. Im wie?cej dokona sie? symulacji testo?w i optymalizacji, tym wie?cej producent zaoszcze?dzi pienie?dzy, a poszczego?lne elementy be?da? doskonalsze. Jest to jeden z najwaz?niejszych etapo?w, kto?ry dzie?ki zastosowaniu innowacyjnych technik umoz?liwia:

 • analiza naprężeń, drgań, wyboczenia, zmęczenia
 • analiza statyczna części, złożeń, konstrukcji spawanych, blach
 • analiza kinematyki
 • analiza ciśnienia
 • analiza kompozytu
 • symulację przepływów cieczy i gazów
 • symulację wtrysku
 • optymalizację kształtu wyrobów
 • optymalizację masy wyrobów

5

Projektowanie produktu

Biuro konstrukcyjne 3D Mold uz?ywaja?c oprogramowania CAD, wykona finalny model 3D narze?dzia. Po omo?wieniu podstawowych parametro?w i zaakceptowaniu dokumentacji technicznej rozpoczyna sie? proces konstrukcji produktu.

6

Wykonanie produktu

Kolejny etap to wykonanie poszczego?lnych elemento?w narze?dzia. Wytwarzanie narze?dzi przebiega w bliskim kontakcie z Klientem. Cia?gła kontrola jakos?ci podczas fazy testowania jak i wytwarzania narze?dzi gwarantuje efektywny proces wdraz?ania nowego produktu, rezultatem czego jest wysokiej jakos?ci wyro?b kon?cowy.

 
Na czym polega projektowanie CAD?
 

7

Produkcja

Kon?cowym etapem o strategicznym znaczeniu jest produkcja. Prowadzimy nadzo?r wdroz?enia narze?dzia od momentu jego zaprojektowania poprzez jego wykonanie, uruchomienie i sprawdzenie w pracy cia?głej.

Biuro konstrukcyjne 3D Mold posiada wykwalifikowaną kadrę inz?ynierską, która jest do Pan?stwa dyspozycji na kaz?dym etapie realizacji projektu.

  
Projektowanie CAD

Na czym polega projektowanie CAD?

  

Projektowanie CAD to projektowanie wspomagane komputerowo (ang. Computer Aided Design), kto?re dzie?ki wykorzystaniu odpowiedniego sprze?tu i oprogramowania komputerowego wspomaga procesy projektowania. Pocza?tko?w nauki o tej dziedzinie inżynierii doszukiwac? moz?emy sie? ponad 40 lat temu. Wtedy prof. Zbigniew Osin?ski z Politechniki Warszawskiej opublikował pierwszy skrypt dotycza?cy zasad wspomagania projektowania wyrobo?w. Nowy kierunek projektowania CAD (wspomaganego komputerowo) zrewolucjonizował prace? przecie?tnego inz?yniera. Czas potrzebny na zaprojektowanie wyrobu, czy konstrukcji znacznie sie? skro?cił, a nanoszenie modyfikacji, czy aktualizacji stało sie? niezwykle łatwe.

W klasycznym podejs?ciu do projektowania konstrukcji i wyrobo?w projektowany obiekt na samym pocza?tku powstawał w wyobraz?ni projektanta, kto?ry swoje wyobraz?enia i przemys?lenia przelewał na papier w postaci rysunko?w technicznych. W dzisiejszych czasach dzie?ki projektowaniu CAD mamy moz?liwos?c? z niezwykle szybki sposo?b zaprojektowac? obiekt w tro?j wymiarze oraz automatycznie na podstawie projektowanego obiektu stworzyc? dokumentacje? techniczna?.

Istota tej metody polega na cyfrowym modelowaniu geometrycznym maja?cym na celu opracowanie zapisu konkretnej konstrukcji wyrobu. Metodologia ta jest szeroko wykorzystywana w takich dziedzinach jak: inz?ynieria mechaniczna, elektryczna, czy budowlana. W zwia?zku z tym, z?e w technice nie okres?la sie? co wchodzi w skład projektowania CAD, a co nie do jego zakresu moz?emy zaliczyc?:

 • odwzorowanie konstrukcji za pomoca? komputera w tym:
 • modelowanie cyfrowe, dzie?ki kto?remu moz?emy tworzyc? cyfrowe makiety wyrobu;
 • tworzenie dokumentacji rysunkowej z modeli cyfrowych;
 • wykorzystanie komputera jako swoistego rodzaju deski kres?larskiej do kres?lenia.

Ro?wnie szerokie jest zastosowanie projektowania CAD w ro?z?nych obszarach działalnos?ci inz?ynierskiej. Tego typu prace w duz?ym stopniu słuz?a? do optymalizacji konstrukcji oraz proceso?w, dzie?ki kto?rej moz?emy precyzyjnie przeprowadzic? analize? kinematyczna? oraz przeprowadzic? modelowanie przepływo?w.

Szybki rozwo?j technologii i oprogramowania komputerowego sprawiły, z?e tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych konstrukcji stało sie? znacznie łatwiejsze i szybsze dzie?ki projektowaniu CAD. Jednym z lidero?w w swojej branz?y jest firma 3D Mold, kto?ry od lat zajmuje sie? wspomaganiem przedsie?biorstw w tej dziedzinie.

  
Copyright ? 2020 Biuro konstrukcyjne 3D Mold | All rights reserved.
Design by WebStudioDesign

Please publish modules in offcanvas position.