logo

ENGINEERING, TECHNOLOGY
& DESIGN SOLUTIONS

Projektowanie maszyn i urządzeń

Projektowanie maszyn i urządzeń

  

Tworza?c wielkie idee autor zawsze musi wyjs?c? od fazy tzw. burzy mo?zgo?w do projektowania. By proces projektowania maszyn był zoptymalizowany inz?ynier musi posiadac? podstawowa? umieje?tnos?c? ?czytania? i tworzenia dokumentacji technicznej, kto?rej podstawa? sa? rysunki techniczne obiektu.

Projektowanie maszyn i urza?dzen? | Bydgoszcz

Kaz?dy projektant w swojej pracy da?z?y do osia?gnie?cia jak najwyz?szego stopnia oryginalnos?ci projektowanej maszyny, czy urza?dzenia. Oryginalnos?c? konstrukcji ma znacza?cy wpływ na polepszenie lub pogorszenie cech jakos?ci.

By projektowanie maszyn i urza?dzen? przebiegało bez problemo?w waz?ne jest przestrzeganie ogo?lnych zasad konstruowania. Według tych zasad kaz?da maszyna powinna spełniac? taki wymogi m.in. jak:

  • funkcjonalnos?c? ? projektowana maszyna powinna spełniac? poprawnie swoja? funkcje?
  • niezawodnos?c? i trwałos?c? ? kaz?da maszyna powinna spełniac? warunek prawdopodobnej niezawodnos?ci
  • sprawnos?c? ? maszyna powinna osia?gna?c? załoz?ona? sprawnos?c?
  • lekkos?c? ? kaz?da projektowana maszyna powinna osia?gna?c? odpowiedni cie?z?ar
  • cena i doste?pnos?c? materiało?w
  • ergonomicznos?c?

Biuro konstrukcyjne 3D Mold - projektowanie maszyn i urządzeń

Projektowanie maszyn i urza?dzen? przebiega zgodnie z go?ry okres?lona? struktura? procesu projektowania. Ogo?lna struktura projektowania maszyn przedstawia sie? naste?puja?co:

1

Krok pierwszy to rozpoznanie problemu w skład kto?rego wchodza? takie czynnos?ci jak: wyodre?bnienie celu, okres?lenie ograniczen? oraz okres?lenie gło?wnego kierunku działan?. Naste?pnym krokiem jest sformułowanie gło?wnych załoz?en? projektowych ? okres?lenie danych ilos?ciowych i warunko?w zewne?trznych. Niezmiernie waz?nym podczas projektowania maszyn i urza?dzen? jest ro?wniez? przyje?cie kryterio?w oceny rozwia?zan?.

2

Krok drugi to stworzenie zarysu pomysłu. W tej fazie projektowania maszyn mamy do czynienia z najbardziej abstrakcyjna? i kreatywna? cze?s?cia? pracy inz?yniera. Na ty etapie bowiem powstaja? wszelkie tzw. big idee, przedstawiane w sposo?b abstrakcyjny. Na tym etapie ro?wniez? naste?puje wybo?r najlepszego pomysłu do zrealizowania.

3

Krok trzeci, czyli pomysł prowadzi do wyodre?bnienia elemento?w projektowanej maszyny, kto?re w jak najwie?kszym stopniu oddawac? be?da? big idee?. Tutaj powinien powstac? schemat strukturalno ? funkcjonalny.

4

Krok czwarty obejmuje bardzo istotne zagadnienia jakimi jest okres?lenie warunko?w wejs?ciowych do konstruowania poszczego?lnych elemento?w maszyn, czyli: ustalenie obcia?z?en?, stworzenie schematu działaja?cych sił oraz ustalenie kryterio?w doboru materiało?w i kształto?w. W dzisiejszym s?wiecie z pomoca? przychodza? specjalistyczne programu komputerowe, kto?re znacznie skracaja? proces projektowania maszyn i urza?dzen? oraz pozwalaja? na szybka? aktualizacje? lub modyfikacje? szkico?w.

5

Ostatnim krokiem jest konstruowanie inaczej nazywane projektowaniem szczego?łowym. W toku analizy i syntezy powstaja? zapisy konstrukcji na podstawie wczes?niejszych obliczen? i wyboru odpowiednich materiało?w.

Jak widac? projektowanie maszyn i urza?dzen? to proces niezwykle wymagaja?cy, bowiem na tym etapie wyodre?bniamy podstawowe funkcje jakie be?dzie w przyszłos?ci pełnic? maszyna. Niezalez?nie od tego czy projektujemy maszyny, czy urza?dzenia musimy pamie?tac? o tym by były ergonomiczne oraz bezpieczne w uz?yciu przez ludzi. Dlatego tez? zaleca sie?, by projekty były przygotowywane przez sprawdzonych wykonawco?w, kto?rzy posiadaja? niezbe?dna? wiedze? i dos?wiadczenie oraz najnowoczes?niejsze oprogramowanie usprawniaja?ce proces projektowania maszyn i urza?dzen?.

  
Copyright ? 2020 Biuro konstrukcyjne 3D Mold | All rights reserved.
Design by WebStudioDesign

Please publish modules in offcanvas position.